MAIL

HOME
About the Author
ກ່ຽວກັບນັກຂຽນ


ຟູມີອາກິ ຊີນງູອຸ(Fumiaki Shingu)
Fumiaki was born in Omuta City, Fukuoka Prefecture, Japan in 1953.
ຟູມິອາກິ ເກີດຢູ່ເມືອງ ໂອອົມອູຕະ, ຂອງເມືອງໃຫ່ຍ ຟູກູໂອກະ ທີ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນປີ 1953.

After graduating from a design college, he came up to Tokyo.
ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບຈາກວິທະຍາການອອກແບບ, ລາວກໍ່ໄດ້ໄປຢູ່ທີ່ ໂຕກຽວ.

In 1984, he founded the company CITY PLAN Co., Ltd. and started graphic design.
ໃນປີ1984, ລາວໄດ້ຊອກຫາບໍລິສັດ(CITY PLAN). ແລະລາວກໍ່ໄດ້ເລີ່ມເຮັດກ່ຽວກັບການອອກແບບກຮາບຟິກ

The products called "JOYD" were successfully sold in major shops such as Toys"R"Us, Tokyu Hands, Loft. as in overseas, there are clients in New York and Paris.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ເອີ້ນວ່າ (JOYD) ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີໃນການຂາຍໃນຮ້ານໃຫຍ່ໆເຊັ່ນຮ້ານ ຂອງຫຼິ້ນ

In 1998, Fumiaki presented new "JOYD" series which featured origami.
ໃນປີ1998, ຟູມິອາກິໄດ້ສະເໜີເລື່ອງ”JOYD” ຕົວໃໝ່ໃນລັກສະນະໜ້າຕາຂອງໂອລິກາມິ.

Finally, Origami Club<www.origami-club.com> was created in 2002.
ສຸດທ້າຍກໍ່ໄດ້ສ້າງສະໂມສອນໂອລິກາມິຂື້ນໃນປີ 2002.


literacy works (ວຽກໃນການຮຽນຮູ້ໜັງສ):
koredake wa oboetai kantan origami
ໂກເລດາເກະ ວະ ໂອໂບເອຕາອິ ການຕານ ໂອລີງາມ(2003)
daredemodekiru enjoi origami
ດາເລເດະໂມະ ເດກີລຸ ເອັນຈົຍ ໂອລີງາມ(2004)
origami shiyoyo!
ໂອຣີງາມິ ຊີໂຢໂອະໂຢະ!(2005)The Author's Comment
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ສ້າງ


Origami is one of japanese traditional cultures and widely known as its beauty and cleverness. This is just like other Japanese arts such as JUDO and IKEBANA.
Now, origami is recognized as an international word.
The reason that I built this web site was very simple.
I want you to be involved in magics of origami. It is very charming that a piece of paper becomes different kinds of objects.
I hope you enjoy my site and several original works.

ໂອລິກາມິແມ່ນໜິ່ງໃນປະເພນີວັດທະນະທຳຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນທີ່ສິບຕໍ່ກັນມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄົນຮັບຮູ້ຢ່າງແຜ່ ຫຼາຍເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ງາມ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງໃຊ້ຄວາມສະຫຼວດ,ມັນຄ້າຍຄືກັບສີນລະປະອື່ນໆຂອງຍີ່ປຸ່ນເຊັນ: JUDO ແລະ IKEBANA(ໂຖດອກໄມ້). ດຽວນີ້ຄຳວ່າໂອລິກາມິເປັນຄຳທີ່ຈຳໄດ້ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນນາໆຊາດ. ເຫດຜົນທີ່ສ້າງເວັບໄຊນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ສະຫຼວດ ແລະ ງ່າຍ ຂ້ອຍຢາກນຳພາທ່ານໄປສູ່ຄວາມມະຫາສະຈັນຂອງໂອລິກາມິ. ແຕ່ລະພາກສວ່ນຂອງໜ້າເຈ້ຍແມ່ນເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມຫຼົງໄຫຼໄປກັບມັນ. ຂອ້ຍຫວັງວ່າ ທ່ານຄົງຈະມວ່ນກັບການເຮັດວຽກຂອງຕົ້ນສະບັບນີ້.


Original Origami Goods of "JOYD" ຕົ້ນສະບັບຂອງໂອນລິກາມິທີ່ດີຂອງ"JOYD"


Please visit "JOYD ORIGINAL GOOD" web site. (Written in Japanese)
ກະລູນາມາຢ້ຽມຢາມ JOYD ຕົ້ນສະບັບທີ່ດີໃນເວັບໄຊນີ້.(ທີ່ຂຽນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ)
<http://www.origami-club.com/city/goods/>