MAIL

HOME
How to Watch Animation
ກາຕູນເຄື່ອນໃຫວ


StartStarts or restarts the animation.
ປູ່ມເລີ່ມສະແດງແລະເລີ່ມສະແດງໄໝ່ຂອງພາບເຄື່ອນເໜັງ.
StopStops the animation.
ຢຸດການເຄື່ອນໄຫວ.
PlayResumes palying the animation.
ປຸ່ມຫຼິ້ນເຮັດໃຫ້ພາບເຄື່ອນໄຫວ.
BackPalys the animation backwards.
ປຸ່ມຫຼິ້ນເຮັດໃຫ້ພາບເຄື່ອນໄຫວກັບຫຼັງ.
RewRewinds fast.
ປຸ່ມຫຼິ້ນເຮັດໃຫ້ພາບເຄື່ອນໄຫວໄປຫຼັງ
FFFowards fast.
ປຸ່ມຫຼິ້ນເຮັດໃຫ້ພາບເຄື່ອນໄຫວໄປທາງໜ້າ.