MAIL

HOME
かんたんなおりがみ (Easy) ໂອລີງາມິງ່າຍ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

①(ກາຕູນ)
いぬのかお 
Dog 1
ຫມາ

①(ກາຕູນ)
くじら  
Whale
ປາວານ

①(ກາຕູນ)
チューリップ 
Tulip
ທິວລິບ

①(ກາຕູນ)
うまのかお 
Horse
ມ້າ

②(ກາຕູນ)
まんぼう 
Sunfish
ຫົວປາ

①(ກາຕູນ)
ひまわり  
Sunflower
ດອກຕາເວັນ

くまのかお
Bear
ຫມີ

①(ກາຕູນ)
ヨット 
Yacht
ເຮືອໃບ

①(ກາຕູນ)
ばった 
Grasshopper
ຕັກກະແຕນ

①(ກາຕູນ)
ねこのかお 
Cat
ແມວ

①(ກາຕູນ)
しんかんせん
Shinkansen
ລົດໄຟດວ່ນ

①(ກາຕູນ)
きんぎよ
Goldfish
ປາທອງ

ねずみのかお
Mouse 1
ຫນູ

①(ກາຕູນ)
ねずみのかお
Mouse 2
ຫນູ

②(ກາຕູນ)
さかな 
Fish
ປາ

①(ກາຕູນ)
きつねのかお 
Fox
ຫມາຈິ່ງຈອກ

①(ກາຕູນ)
いえ 
House
ເຮືອນ

①(ກາຕູນ)
おむすび 
Rice Ball
ເຂົ້າປັ້ນ

①(ກາຕູນ)
ペンギン 
Penguin
ແພນກິນ

①(ກາຕູນ)
えんぴつ
Pencil
ສໍ

①(ກາຕູນ)
どんぐり
Acorn
ໝາກຕົ້ນໂສກ

②(ກາຕູນ)
うさぎのかお 
Rabbit 1
ກະຕ່າຍ

①(ກາຕູນ)
ロケット
Rocket
ຈະລວດ

①(ກາຕູນ)
くり 
Chestnut
ໝາກກໍ່

②(ກາຕູນ)
ひよこのかお 
Chick
ໄກ່ນ້ອຍ

②(ກາຕູນ)
いぬ 
Dog 2
ໝາ

②(ກາຕູນ)
はな 
Flower
ດອກໄມ້

②(ກາຕູນ)
はなのくき
Flower Blade
ດອກໄມ້

②(ກາຕູນ)
おたまじゃくし 
Tadpole
ໂຕຮວກ

①(ກາຕູນ)
バス 
Bus
ລົດເມ

②(ກາຕູນ)
くるま
Car
ລົດໃຫຍ່

③(ກາຕູນ)
かっぱのかお 
Kappa
ກາບປະ

②(ກາຕູນ)
おとこのこ 
Boy
ເດັກຊາຍ

②(ກາຕູນ)
おんなのこ 
Girl
ເດັກຢິງ

②(ກາຕູນ)
ぶたのかお 
Pig
ໝູ

②(ກາຕູນ)
うさぎ 
Rabbit 2
ກະຕ່າຍ

①(ກາຕູນ)
ふね 
Boat
ເຮືອ

②(ກາຕູນ)
ライオンのかお 
Lion
ສິງໂຕ

②(ກາຕູນ)
パンダ 
Panda 1
ໝີແພນດ້າ

①(ກາຕູນ)
ちょうちょ 
Butterfly
ແມງກະເບື້ອ

②(ກາຕູນ)
ぞうのかお 
Elephant
ຊ້າງ

①(ກາຕູນ)
ふくろう 
Owl
ນົກເຄົ້າ

①(ກາຕູນ)
さるのかお 
Monkey
ລີງ

②(ກາຕູນ)
パンダのかお 
Panda 2
ໝີແພນດ້າみずのなかま (Sea Creatures) ສັດນ້ຳ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
あざらし
Sea Dog
ແມວນ້ຳ

③(ກາຕູນ)
かえる
Frog
 ກົບ

③(ກາຕູນ)
つのだし
Moorish Idol
ປາ

③(ກາຕູນ)
いるか
Dolphin
ປາໂລມາ

③(ກາຕູນ)
きんぎょ
Goldfish
 ປາຄຳ

②(ກາຕູນ)
ふぐ
Blowfish
ປາເປົ້າ

③(ກາຕູນ)
おっとせい
Sea Bear
ນາກທະເລ

②(ກາຕູນ)
くじら
Whale
ປາວານ

にまいがい
Clam
ຫອຍ

③(ກາຕູນ)
うみがめ
Turtle
ເຕົ່າ

さめ
Shark
ປາສະຫຼາມ

③(ກາຕູນ)
ペンギン
Penguin
ນົກເພັນກິນ

④(ກາຕູນ)
えび
Prawn
 ກູ້ງ

④(ກາຕູນ)
ざりがに
Crayfish
ກູ້ງມັງກອນ

やどかり
Helmet Crab 
ປູ

④(ກາຕູນ)
かに
Crab 1
ປູ

②(ກາຕູນ)
しゃち
Killer Whale
ປາວານນັກລ້າ

ラッコ
Sea Otter
ນາກນ້ຳ

③(ກາຕູນ)
さんま
Saury
ປາ

③(ກາຕູນ)
かに2
Crab 2
ປູあそぶおりがみ (Fun) ພັບແບບມວ່ນຊື່ນ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
おすもうさん
Sumo
ຊູໂມ້

③(ກາຕູນ)
うごくとり
Bird 1
ນົກ

③(ກາຕູນ)
ぴょんかえる
Frog 1
ກົບ

②(ກາຕູນ)
かぶと
Helmet 1
ໝວກ

②(ກາຕູນ)
ながかぶと
Helmet 2
ໝວກ

②(ກາຕູນ)
ボート
Boat
ເຮືອ

②(ກາຕູນ)
かざぐるま
Windmill
ກັງຫັນລົມ

②(ກາຕູນ)
ちゅうかぼう
Chinese Cap
ໝວກ

③(ກາຕູນ)
はばたくとり
Bird 2
ນົກ

②(ກາຕູນ)
コップ
Cup
ຈອກ

②(ກາຕູນ)
にそうぶね
Twin Boat
ເຮືອ

①(ກາຕູນ)
パーティぼう
Party Hat
ໝວກ

③(ກາຕູນ)
しゅりけん
Shuriken
ຊູລິກັງ

③(ກາຕູນ)
ふうせん
Balloon
ກອນ້ສາກ

②(ກາຕູນ)
めんこ
Menko
ເມັນໂກະ

②(ກາຕູນ)
だましぶね
Tricky Boat
ເຮືອໃບ

④(ກາຕູນ)
はねふうせん
Wing Balloon
ກອນສາກມີປີກ

③(ກາຕູນ)
かいてんこうま
Pony
ມ້າແຄະ

②(ກາຕູນ)
きょうりゅう
Dinosaur
ໄດໂນເສົາ

①(ກາຕູນ)
こんぺいからす
Crow
ກາ

③(ກາຕູນ)
ハートどきどき
Excitement
ຫົວໃຈ

②(ກາຕູນ)
こま
Top
ໝາກຂ່າງ

①(ກາຕູນ)
くるくるちょうちょ
Butterfly
ແມງກະເບື້ອ

②(ກາຕູນ)
かみパチンコ
Catapult
ໂຕຈະຫລວດ

③(ກາຕູນ)
ぱくぱく
Pakupaku
ປາກູປາກຸ

③(ກາຕູນ)
げろげろかえる
Frog 2
ກົບ

③(ກາຕູນ)
せみグライダー
Cicada
ຈັກຈັ່ນ

③(ກາຕູນ)
カメラ
Camera
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ

③(ກາຕູນ)
おめめぱちぱち
Eye
ຕາ

③(ກາຕູນ)
ねずみちょろちょろ
Mouse
ໜູ

③(ກາຕູນ)
ふきごま
Wheeling Top
ກັງຫັນລົມ

③(ກາຕູນ)
プロペラ
Propeller
ໃບພັດ
こんちゅう (Insect & Worm) ແມງໄມ້
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

④(ກາຕູນ)
あかとんぼ
Dragonfly
ແມງປໍ

②(ກາຕູນ)
かぶとむし
Beetle
ແມງຄາມ

たがめ
Giant Water Bug
ແມງດາ

③(ກາຕູນ)
あおむし
Worm
ໂຕບົ້ງ

③(ກາຕູນ)
くまぜみ
Cicada 1
ຈັກຈັ່ນ

②(ກາຕູນ)
たまむし
Buprestid
ກະບອງເພັດ

②(ກາຕູນ)
あぶらぜみ
Cicada 2
ຈັກຈັ່ນ

③(ກາຕູນ)
くわがた
Stag Beetle
ແມງຄາມ

てんとうむし
Lady Bug
ແມງເຕົ່າທອງ

かまきり
Mantis
ແມງມ້າ

さそり
Scorpion
ແມງງອດ

とのさまばった
Grasshopper
ຕັກແຕນ

③(ກາຕູນ)
かたつむり
Snail
ຫອຍ

③(ກາຕູນ)
ちょうちょ
Butterfly 1
ແມງກະເບື້ອ

もんしろちょう
Butterfly 2
ແມງກະເບື້ອ

④(ກາຕູນ)
はち
Bee
ເຜິ້ງ

③(ກາຕູນ)
あげはちょう
Swallowtail
ນົກນາງແອ່ນ

③(ກາຕູນ)
あり
Ant
ມົດ

むかしからのおりがみ (Traditional) ຮູບແບບບູຮານ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

かえる
Frog
ກົບ

②(ກາຕູນ)
せみ
Cicada
ຈັກຈັ່ນ

③(ກາຕູນ)
すずめ
Sparrow
ນົກຈອກ

③(ກາຕູນ)
かざりばこ
Box 1
ກັບ

かに
Crab
ປູ

③(ກາຕູນ)
つる
Crane 1
ນົກ

②(ກາຕູນ)
ふくすけ
Fukusuke
ຟູກູສູເກະ

②(ກາຕູນ)
さいふ
Wallet
ກະ

③(ກາຕູນ)
とり
Bird
ນົກ

③(ກາຕູນ)
やっこ
Yakko
ຢາກໂກະ

さんぽう
Box 2
ກັບ

③(ກາຕູນ)
はこ
Box 3
ກັບ

③(ກາຕູນ)
はかま
Hakama
ຮາກາມະ

③(ກາຕູນ)
いす
Chair
ຕັ່ງອີ້

はこ
Box 4
ກັບ

②(ກາຕູນ)
ゆのみ
Tea Cup
ຈອກຊາ

②(ກາຕູນ)
さいさいぶくろ
Note Case
ກະເປົ່າເງິນ

②(ກາຕູນ)
ぽちぶくろ
Money Gift Case 2
ກະເປົ່າເງິນ

②(ກາຕູນ)
ぽちぶくろ
Money Gift Case 1
ກະເປົ່າເງິນ

③(ກາຕູນ)
こうはくつる
Red White Crane 1
ນົກ

③(ກາຕູນ)
こうはくつる
Red White Crane 2
ນົກ

③(ກາຕູນ)
かしばこ
Candy Box
ກັບ

れんづる
Cranes
ນົກ

④(ກາຕູນ)
ふうせんうさぎ
Balloon Rabbit
ກະຕ່າຍ

⑤(ກາຕູນ)
おりはずる
Crane 2
ນົກ

③(ກາຕູນ)
きんぎょ
Gold Fish
ປາຄຳくだもの・やさい・はな (Vegetation) ຫມາກໄມ້ແລະຜັກ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
いちご
Strawberry
ສະຕາບໍລີ້

③(ກາຕູນ)
キャベツ
Cabbage
ກະລ່ຳ

あさがお
Morning Glory
ຜັກບົ້ງ

③(ກາຕູນ)
かき
Persimmon
ຫມາກພັບ

③(ກາຕູນ)
トマト
Tomato
ຫມາກເດັ່ນ

あやめ
Iris
ດອກໄອລິດ

あやめのは
Iris Blade
ດອກໄອລິດ

① (ກາຕູນ)
すいか
Watermelon
ແຕງໂມ

②(ກາຕູນ)
とうもろこし
Corn
ສາລີ

さぼてん
Cactus
ກະບອງເພັດ

さぼてんのはち
Pot
ກະຖັງດອກໄມ້

②(ກາຕູນ)
バナナ
Banana
ກວ້ຍ

③(ກາຕູນ)
だいこん
Radish
ຫົວຜັກກາດຂາວ

あじさい
Hydrangea
ໄຮແດນຈີ

②(ກາຕູນ)
ぶどう
Grape
ຫມາອາງຸ່ນ

③(ກາຕູນ)
ピーマン
Bell Pepper
ຫມັກເຜັດຫວານ

カーネーション
Carnation
ຄາເນ່ເຊີ່ນ

③(ກາຕູນ)
もも
Peach
ຫມາກຄາຍ

①(ກາຕູນ)
なすび
Egg Plant
ຫມາກເຂືອມວ້ງ

④(ກາຕູນ)
すいれん
Water Lily
ດອກບົວ

④(ກາຕູນ)
すいれんのは
Water Lily Blade
ດອກບົວ

③(ກາຕູນ)
パイナップル
Pineapple
ຫມາກນັດ

②(ກາຕູນ)
きのこ
Mushroom
ເຫັດ

②(ກາຕູນ)
りんご
Apple
ຫມາກ

④(ກາຕູນ)
つばき
Camellia
ຄະເມເລຍ

④(ກາຕູນ)
つばきのは
Camellia Blade
ຄະເມເລຍ

③(ກາຕູນ)
にんじん
Carrot
ກະຫລົດ

②(ກາຕູນ)
ばら
Rose
ກຸຫລາບ

②(ກາຕູນ)
ばらのは
Rose Blade
ກຸຫລາບ

④(ກາຕູນ)
もみじ
Maple
ໂມມິຈິ

③(ກາຕູນ)
いちょう
Ginkgo
ອິໂຊ້

どうぶつ・とり (Animal) ສັດແລະນົກ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
うま
Horse
ມ້າ

③(ກາຕູນ)
こねこ
Kitty
ລູກແມວ

③(ກາຕູນ)
ひよう
Panther
ເສືອ

③(ກາຕູນ)
かも
Wild Duck
ເປັດ

③(ກາຕູນ)
ぞう
Elephant
ຊ້າງ

②(ກາຕູນ)
ぶた
Pig
ຫມູ

③(ກາຕູນ)
からす
Crow
ກາ

②(ກາຕູນ)
すずめ
Sparrow
ນົກຈອກ

②(ກາຕູນ)
はくちょう
Swan
ຫົງ

③(ກາຕູນ)
かば
Hippopotamus
ຮິບໂປ

④(ກາຕູນ)
てながざる
Gibbon
ທະນີ

③(ກາຕູນ)
へび
Snake
ງູ

③(ກາຕູນ)
カメレオン
Chameleon
ກະປອມ

③(ກາຕູນ)
にわとり
Chicken 1
ໄກ່

③(ກາຕູນ)
りす
Squirrel
ກະຮອກ

②(ກາຕູນ)
きりん
Giraffe
ຢີ່ລາບ

ねずみ
Mouse
ຫນູ

わに
Crocodile
ແຂ້

③(ກາຕູນ)
さる
Monkey
ລີງ

④(ກາຕູນ)
おんぶさる
Monkeys 1
ລີງ

④(ກາຕູນ)
おやこさる
Monkeys 2
ລີງ

④(ກາຕູນ)
うさぎ
Rabbit
ກະຕ່າຍ

③(ກາຕູນ)
くじゃく
Peacock
ນົກຍຸງ

④(ກາຕູນ)
らくだ
Camel
ອູດ

③(ກາຕູນ)
うし
Cow
ງົວ

③(ກາຕູນ)
いぬ
Dog 1
ຫມາ

③(ກາຕູນ)
にわとり
Chicken 2
ໄກ່

⑤(ກາຕູນ)
えりまきとかげ
Frilled Lizard
ກະປອມ

②(ກາຕູນ)
かもめ
Seagull
ນົກ

③(ກາຕູນ)
ライオン
Lion
ສິງ

③(ກາຕູນ)
いぬ
Dog 2
ຫມາ

③(ກາຕູນ)
ダックスフンド
Dachshund
ຫມາ

④(ກາຕູນ)
コアラ
Koala
ຫມີໂຄລ້າ

②(ກາຕູນ)
きつね
Fox
ຫມາຈິ່ງຈອກ

④(ກາຕູນ)
つばめ
Swallow
ນົກນາງແອ່ນ

③(ກາຕູນ)
だちょう
Ostrich
ນົກກະຈອກເທດ

④(ກາຕູນ)
ひつじ
Sheep
ແກະ

③(ກາຕູນ)
いのしし
Wild Boar
ຫມູປ່າ

④(ກາຕູນ)
もぐら
Mole
ໂຕຕຸນ

④(ກາຕູນ)
ブルドック
Bulldog
ຫມາ

③(ກາຕູນ)
くろねこ
Cat
ແມວ

②(ກາຕູນ)
ペリカン
Pelican
ນົກ

おかし・たべもの (Snacks & Sweets) ອາຫານ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
いちごのケーキ
Short Cake 1
ເຄັກ

②(ກາຕູນ)
プリン
Pudding
ເຂົ້າຫນົມປັງ

④(ກາຕູນ)
サンドイッチ
Sandwich
ແຊນວິດ

②(ກາຕູນ)
ソフトクリーム
Soft Ice Cream
ກະແລມ

アイスキャンディ
Ice Candy
ກະແລມ

②(ກາຕູນ)
ジュース
Juice
ນ້ຳຫມາກໄມ້

②(ກາຕູນ)
ドーナツ
Doughnut
ໂດນັດ

③(ກາຕູນ)
ビスケット
Biscuit
ເຂົ້າຫນົມປັງ

④(ກາຕູນ)
カステラ
Sponge Cake
ເຄັກ

③(ກາຕູນ)
めだまやき
Fried Egg
ຈືນໄຂ່

③(ກາຕູນ)
クロワッサン
Croissant
ເຂົ້າຫນົມປັງ

②(ກາຕູນ)
ストロー
Straw
ທໍ່ດູດ

③(ກາຕູນ)
さら
Dish
ຈານ

③(ກາຕູນ)
キャンディ
Candy
ເຂົ້າຫນົມອົມ

②(ກາຕູນ)
ショートケーキ
Short Cake 2
ເຄັກ

アクセサリー (Accessories) ອຸປະກອນ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
ハイヒール
Heel
ສົນສູງ

④(ກາຕູນ)
ゆびわ
Ring 1
ແຫວນ

③(ກາຕູນ)
メダル
Medal
ຫລຽນ

③(ກາຕູນ)
リボン
Ribbon
ໂບ

②(ກາຕູນ)
ネクタイ
Tie
ກະລະວັດ

③(ກາຕູນ)
ゆびわ
Ring 2
ແຫວນ

③(ກາຕູນ)
うでわ
Bracelet
ສາຍແຂນ

③(ກາຕູນ)
くちべに
Lipstick
ລິບສະຕິກ

③(ກາຕູນ)
くちべにのきゃっぷ
Cap
ຝາລິບສະຕິກ

③(ກາຕູນ)
バッグ
Bag
ກະເປົາ

②(ກາຕູນ)
けいたいでんわ
Mobile
ມືຖື

③(ກາຕູນ)
うでどけい
Watch
ໂມງ

③(ກາຕູນ)
せんす
Fan
ວີ

②(ກາຕູນ)
サングラス
Sunglass
ແວນຕາ

③(ກາຕູນ)
ファンデーション
Foundation
ແປ້ງຮອງພື້ນ

かみひこうき (Plane) ຍົນ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

②(ກາຕູນ)
ひこうき
Plane 1
ຍົນ

②(ກາຕູນ)
ひこうき
Plane 2
ຍົນ

②(ກາຕູນ)
いかひこうき
Plane 3
ຍົນ

②(ກາຕູນ)
のしいかひこうき
Plane 4
ຍົນ

②(ກາຕູນ)
ジェツトき
Plane 5
ຍົນ

②(ກາຕູນ)
ひこうき
Plane 6
ຍົນ

②(ກາຕູນ)
とんびひこうき
Plane 7
ຍົນ

やくにたつ おりがみ (Useful) ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

②(ກາຕູນ)
コースター
Coaster 1
ແນວຮອງຈອກ

③(ກາຕູນ)
うさぎのコースター
Coaster 2
ແນວຮອງຈອກ

③(ກາຕູນ)
しゃしんたて
Photo Stand
ຂອບຮູບ

③(ກາຕູນ)
いぬのてがみ
Envelope 1
ຊອງຈົດຫມາຍ

②(ກາຕູນ)
ハートのてがみ
Envelope 2
ຊອງຈົດຫມາຍ

②(ກາຕູນ)
てがみ
Envelope 3
ຊອງຈົດຫມາຍ

②(ກາຕູນ)
はしぶくろ
Chop Stick Case 1
ແນວໃສ່ໄມ້ຖູ່

②(ກາຕູນ)
はしぶくろ
Chop Stick Case 2
ແນວໃສ່ໄມ້ຖູ່

③(ກາຕູນ)
あひるのはしおき
Chop Stick Sleeper
ແນວຮອງໄມ້ຖູ່

③(ກາຕູນ)
ようじいれ
Pick Case
ກະເປົາເຄື່ອງ

③(ກາຕູນ)
とりのクリップたて
Clip Holder
ແນວຫນີບ

②(ກາຕູນ)
めいしいれ
Card Case
ກະເປົານາມບັດ

しぜん・ふうけい (Nature/Scenery) ທຳມະຊາດ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)

Tree 1
ຕົ້ນໄມ້

③(ກາຕູນ)

Tree 2
ຕົ້ນໄມ້

②(ກາຕູນ)
たいよう
Sun
ຕາເວັນ

③(ກາຕູນ)
いえ
House 1
ເຮືອນ

③(ກາຕູນ)
いえ
House 2
ເຮືອນ

②(ກາຕູນ)
やま
Mountain
ພູເຂົາ

③(ກາຕູນ)
きょうかい
Chapel
ຜະສາດ

④(ກາຕູນ)
しろ
Castle
ຜະສາດ

②(ກາຕູນ)
くも
Cloud
ເມກ

②(ກາຕູນ)
ビル
Building 1
ຕຶກສູງ

③(ກາຕູນ)
ビル
Building 2
ຕຶກສູງ

③(ກາຕູນ)
つき
Moon
ເດືອນ

②(ກາຕູນ)
くさ
Grass
ຫຍ້າ

かぐのおりがみ (Furniture) ເຄື່ອງເຮືອນ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

①(ກາຕູນ)
まど
Window
ປອງ່ຢ້ຽມ

②(ກາຕູນ)
つくえ
Desk
ໂຕະ

③(ກາຕູນ)
テーブル
Table
ໂຕະ

②(ກາຕູນ)
ソファー
Sofa
ສະລົ້ງ

③(ກາຕູນ)
ベッド
Bed
ຕຽງນອນ

③(ກາຕູນ)
マットレス
Mattress
ຜ້າປູຕຽງນອນ

③(ກາຕູນ)
ピアノ
Piano
ເປຍໂນ

ようふく (Fashion) ເຄື່ອງນຸ່ງ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

②(ກາຕູນ)
シャツ
Shirt 1
ເສື້ອ

②(ກາຕູນ)
ようじふく
Kid’s
ເສື້ອ

②(ກາຕູນ)
はんずぼん
Breeches
ໂສ້ງຂາສັ້ນ

②(ກາຕູນ)
ベストスカート
Vest & Skirt
ຊຸດກະໂປ່ງ

②(ກາຕູນ)
セーラーふく
Sailor
ເສື້ອ

②(ກາຕູນ)
スカート
Skirt 1
ກະໂປ່ງສັ້ນ

③(ກາຕູນ)
スカート
Skirt 2
ຊຸດກະໂປ່ງ

③(ກາຕູນ)
ワンピース
One-piece 1
ຊຸດກະໂປ່ງ

②(ກາຕູນ)
やきゅうのふく
Baseball
ຊຸດເບັດສະບອນ

②(ກາຕູນ)
やきゅうのズボン
Baseball Pants
ຊຸດເບັດສະບອນ

①(ກາຕູນ)
T*シャツ
T-Shirt
ເສື້ອ

②(ກາຕູນ)
ワンピース
One-piece 2
ຊຸດກະໂປ່ງ

②(ກາຕູນ)
ワンピース
One-piece 3
ຊຸດກະໂປ່ງ

②(ກາຕູນ)
ワンピース
One-piece 4
ຊຸດກະໂປ່ງ

②(ກາຕູນ)
スタジアムジャケット
Stadium
ເສື້ອ

②(ກາຕູນ)
ワンピース
One-piece 5
ຊຸດກະໂປ່ງ

③(ກາຕູນ)
ブラウス
Blouse
ເສື້ອ

②(ກາຕູນ)
キュロットスカート
Culottes
ໂສ້ງຂາສັ້ນ

③(ກາຕູນ)
エプロン
Apron
ຊຸດກະໂປ່ງ

③(ກາຕູນ)
ポロシャツ
Polo
ເສື້ອ

③(ກາຕູນ)
ジャンバー
Jacket
ເສື້ອ

④(ກາຕູນ)
ウェディングドレス
Wedding
ຊຸດແຕ່ງງານ

③(ກາຕູນ)
ワンピース
One-piece 6
ຊຸດກະໂປ່ງ

③(ກາຕູນ)
コート
Coat
ເສື້ອຄຸມ

③(ກາຕູນ)
ゆかた
Yukata
ຢຸກະຕະ

③(ກາຕູນ)
ゆかたのおび
Belt
ຢຸກະຕະ

③(ກາຕູນ)
タキシード
Tuxedo
ຊຸດທັດຊິໂດ້

③(ກາຕູນ)
タキシードズボン
Tuxedo Pants
ຊຸດທັດຊິໂດ້

④(ກາຕູນ)
パーティドレス
Evening
ຊຸດກະໂປ່ງきせつのおりがみ (Seasonal) ລະດູຕ່າງໆ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
はごいた
Battledore
ດອກຂົນໄກ່

③(ກາຕູນ)
はね
Shuttlecock
ດອກຂົນໄກ່

④(ກາຕູນ)
ししまいのあたま
Lion Dance Face
ສິງເຕັ້ນ

③(ກາຕູນ)
こま
Top
ຫມາກຄ່າງ

③ひしがたかいだ
ひも
Cord
ຫມາກຄ່າງ

④(ກາຕູນ)
ししまいのからだ
Lion Dance Body
ສິງເຕັ້ນ

②(ກາຕູນ)
あかおに
Red Ogre
ຫນ້າກາກຍັກ

②(ກາຕູນ)
あおおに
Blue Ogre
ຫນ້າກາກຍັກ

④(ກາຕູນ)
かがみもち
Rice-Cake
ເຄັກ

①(ກາຕູນ)
びょうぶ
Screen
ຜ້າກັ້ງຕັ້ງພື້ນ

③(ກາຕູນ)
ぼんぼり
Table Lamp
ຂາຕັ້ງໂຄມໄຟ

②(ກາຕູນ)
おひな
Prince & Princess
ເຈົ້າຊາຍເຈົ້າຍິງ

③(ກາຕູນ)
おびな
Prince
ເຈົ້າຊາຍ

③(ກາຕູນ)
めびな
Princess
ເຈົ້າຍິງ

③(ກາຕູນ)
たたみ
Tatami
ຕາຕາມິ

②(ກາຕູນ)
さくら
Sakura 1
ສະກຸລະ

④(ກາຕູນ)
さくら
Sakura 2
ສະກຸລະ

④(ກາຕູນ)
さくら
Sakura Branch
ສະກຸລະ

②(ກາຕູນ)
こいのぼり
Carp Streamer 1
ປາຄາບ

③(ກາຕູນ)
こいのぼり
Carp Streamer 2
ປາຄາບ

ふきながし
Streamer
ເສັ້ນສາຍ

③(ກາຕູນ)
あまがさ
Umbrella
ຄັນຮົ່ມ

②(ກາຕູນ)
てるてるぼうず
Sunshine Doll
ຕຸກກະຕາしんぶんしをつかう (Newspaper) ຫນັງສືພິມ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
かぶと
Helmet
ໝວກ

③(ກາຕູນ)
メキシカンハット
Mexican Hat
ໝວກ

③(ກາຕູນ)
アーミーキャツプ
Army Cap
ໝວກ

③(ກາຕູນ)
ながばこ
Box
ກອງ່

③(ກາຕູນ)
ごみばこ
Garbage Bin 1
ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ

③(ກາຕູນ)
ごみばこ
Garbage Bin 2
ກະຕ່າຂີ້ເຫຍື້ອ

③(ກາຕູນ)
グローブ
Glove
ຖົງມືເບັດສບອນ

③(ກາຕູນ)
ミット
Mitt
ຖົງມືເບັດສບອນ

③(ກາຕູນ)
かみてっぽう
Pop Gun
ປຶນເດັກຫລິ້ນ

③(ກາຕູນ)
すりっぱ
Slipper
ເກີບແຕະ

ハロウィン (Halloween) ວັນປອຍ່ຜີ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
かぼちゃのおばけ
Jack O' Lantern
ຫມາກອຶແກະສະລັກ

③(ກາຕູນ)
こうもり
Bat
ເຈຍ

②(ກາຕູນ)
おばけ
Ghost
ຜີ

③(ກາຕູນ)
まじょ
Witch
ແມ່ມົດ

③(ກາຕູນ)
まじょのほうき
Broom
ພໍ່ມົດ

②(ກາຕູນ)
ドラキュラ
Dracula
ແດກຄູລ້າ

②(ກາຕູນ)
まじょのかお
Witch Face
ແມ່ມົດ

②(ກາຕູນ)
フランケンシュタイン
Frankenstein
ແຟງເກັ້ນສໄຕ

②(ກາຕູນ)
がいこつのあたま
Skull
ກະໂລກຜີ

すうじ (Number) ໂຕເລກ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

①(ກາຕູນ)

たなばた (Tanabata) ຕານາບາຕະ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

①(ກາຕູນ)
おりひめとけんぎゅう
Prince & Princess
ເຈົ້າຊາຍເຈົ້າຍິງ

ちょうちん
Lantern
ໂຄມໄຟ

あみかざり
Hanging Net 1
ຕາຫນ່າງຫອຍ້

あみかざり
Hanging Net 2
ຕາຫນ່າງຫອຍ້

かいだん
Stair Code
ສາຍຂັນໄດ

わっかつづり
Ring Cord
ສາຍວົງແຫວນ

ひしがたつづり
Diamond Cord
ສາຍຮູບເພັດ

ひしがたかいだん
Diamond Stair
ສາຍຮູບດາວ

かいかざり
Spiral Shell
ສາຍຄົດໄປມາ

さんかくつづり
Triangle Cord
ສາຍ3ລ່ຽມ

バレンタイン (St. Valentine’s Day) ວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

①(ກາຕູນ)
かんたんハート
Heart 1
ຫົວໃຈ

②(ກາຕູນ)
ハート
Heart 2
ຫົວໃຈ

③(ກາຕູນ)
ハートのスタンド
Heart Stand
ຫົວໃຈ

③(ກາຕູນ)
ハートのこものいれ
Heart Box
ຫົວໃຈ

②(ກາຕູນ)
はねつきハート
Wing Heart
ຫົວໃຈມີປີກ

③(ກາຕູນ)
ハートのかざり
Ornament 1
ປະດັບດວ້ຍຫົວໃຈ

③(ກາຕູນ)
ハートのかざり
Ornament 2
ປະດັບດວ້ຍຫົວໃຈ

③(ກາຕູນ)
ミニケース
Mini Case
ກອງ່ນ້ອຍ

③(ກາຕູນ)
ほそながばこ
Long Box
ກອງ່ຍາວ

③(ກາຕູນ)
うすばこ
Thin Case
ກອງ່ຈ່ອຍ

③(ກາຕູນ)
はこ
Box
ກອງ່

③(ກາຕູນ)
ハートうさぎ
Heart Rabbit
ຫົວໃຈ

クリスマス (Christmas) ວັນຄຣິດສະມັດສ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

③(ກາຕູນ)
サンタのかお
Santa Face
ແຊນຕະຄອດ໋

②(ກາຕູນ)
ひいらぎのは
Holly leaf
ໃບຮອນລີ້

③(ກາຕູນ)
かね
Bell
ກະດິ່ງ

③(ກາຕູນ)
サンタブーツ
Boot
ເກີບໂບກ

②(ກາຕູນ)
スティックキャンディ
Stick Candy
ຫນົມອົມ

③(ກາຕູນ)
サンタのぼうし
Cap
ໝວກ

②(ກາຕູນ)
ツリー
Tree
ຕົ້ນໄມ້

③(ກາຕູນ)
キャンドル
Candle 1
ທຽນໄຂ

④(ກາຕູນ)
となかいのかお
Reindeer 1
ກວາງ

④(ກາຕູນ)
いちまいぼし
Star 1
ດາວ

③(ກາຕູນ)
いちまいぼし
Star 2
ດາວ

④(ກາຕູນ)
サンタ
Santa
ແຊນຕະຄອດ໋

③(ກາຕູນ)
リボン
Ribbon
ໂບ

③(ກາຕູນ)
リース
Wreath
ພວງມະໄລ

③(ກາຕູນ)
ゆきだるま
Snowman
ຫິມມະ

③(ກາຕູນ)
マフラー
Scarf
ຜ້າພັນຄໍ

③(ກາຕູນ)
くまサンタ
Bear Santa
ຫມີແຊນຕະຄອດ໋

④(ກາຕູນ)
となかい
Reindeer 2
ກວາງ

②(ກາຕູນ)
じゅうじか
Cross
ໄມ້ກາງເຂັນ

④(ກາຕູນ)
プレゼントボックス
Present Box
ກອງ່ຂອງຂັວນ

③(ກາຕູນ)
はさみぼし
Star 3
ດາວ

③(ກາຕູນ)
にまいぼし
Star 4
ດາວ

①(ກາຕູນ)
キャンドル
Candle 2
ທຽນໄຂ

②(ກາຕູນ)
となかいのかお
Reindeer 3
ກວາງ

③(ກາຕູນ)
サンタハート
Santa Heart
ຫົວໃຈແຊນຕະຄອດ໋

③(ກາຕູນ)
サンタぼし
Santa star
ດາວແຊນຕະຄອດ໋

②(ກາຕູນ)
ゆきのけっしょう
Snow 1
ຫິມມະ

②(ກາຕູນ)
ゆきのけっしょう
Snow 2
ຫິມມະ

②(ກາຕູນ)
ゆきのけっしょう
Snow 3
ຫິມມະたてながさいず (Rectangular Size) ເລຂາຄະນິດ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

②(ກາຕູນ)
ハート
Heart
ຫົວໃຈ

②(ກາຕູນ)
はがきいれ
Post Card Case
ບັດອວຍພອນ

②(ກາຕູນ)
てがみ
Envelope
ຈົດຫມາຍ

②(ກາຕູນ)
ふくろ
Sack
ໄຖ່ເຂົ້າ

②(ກາຕູນ)
たけのこ
Bamboo Shoot
ຫນໍ່ໄມ້アルファベット (Alphabet) ຕົວອັກສອນ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

②(ກາຕູນ)

そのた (Others) ທົ່ວໄປ
ງ່າຍຫລາ ງ່າຍ ທຳມະດາ ຍາກ ຍາກຫລາຍ

デイノニクス
Dinosaur1
ໄດໂນເສົາ

くるま
Car
ລົດໃຫຍ່

③(ກາຕູນ)
プレシオザウルス
Dinosaur 2
ໄດໂນເສົາ

②(ກາຕູນ)
バス
Bus
ລົດເມ

②(ກາຕູນ)
きせん
Ship
ເຮືອກ່ຳປັ່ນ

プラキオザウルス
Dinosaur 3
ໄດໂນເສົາ

トラック
Truck
ລົດບັນທຸກ

ティラノサウルス
Dinosaur 4
ໄດໂນເສົາ

③(ກາຕູນ)
えんばん
UFO
ຈານບິນ

②(ກາຕູນ)
さんかくけい
Triangle
3ລ່ຽມ

③(ກາຕູນ)
ごかくけい
Pentagon
5ລ່ຽມ

③(ກາຕູນ)
ろくかくけい
Hexagon
6ລ່ຽມ